C++ – LCS 最长公共子序列 洛谷 P1439

基本解法

\Omicron(N^2)

譬如给定 2 个序列:

1 2 3 4 5
3 2 1 4 5

试求出最长的公共子序列。

显然长度是 3 ,包含 3 4 5 三个元素(不唯一)

我们可以用 dp[i][j] 来表示第一个串的前 i 位,第二个串的前 j 位的 LCS 的长度,

那么很容易想到状态转移方程:

如果当前的 A1[i]A1[i]A1[i]A2[j]A2[j]A2[j] 相同(即是有新的公共元素),那么

dp[i][j] = \max(dp[i][j], dp[i − 1][j − 1] + 1)

如果不相同,即无法更新公共元素,考虑继承:

dp[i][j] = \max(dp[i − 1][j], dp[i][j − 1])

那么代码:

#include<iostream>
using namespace std;
int dp[1001][1001], a1[2001], a2[2001], n, m;
int main() {
  cin >> n >> m;
  for(int i = 1; i <= n; i++) scanf("%d", &a1[i]);
  for(int i = 1; i <= m; i++) scanf("%d", &a2[i]);
  for(int i = 1; i <= n; i++)
    for(int j = 1; j <= m; j++) {
      dp[i][j] = max(dp[i-1][j], dp[i][j-1]);
      if(a1[i] == a2[j])
      dp[i][j] = max(dp[i][j], dp[i-1][j-1]+1);
    }
  cout << dp[n][m];
}

AC解法 (非上面优化)

\Omicron(N \log N)

这题有一个神奇的限定: 给出 1-n 的两个排列。

可以看出数列A和B中的数值不会重复。

所以可以这样想,用A中数值所在位次替换B中相应数字的值,然后求最长上升子序列就可以了。

例如 A = [3, 2, 1, 4, 5] B = [1, 2, 3, 4, 5] 可得 B = [3, 2, 1, 4, 5]

最长上升子序列为 3 ,答案正是 3

#include <cstdio>
using namespace std;
const int MAXN = 100000 + 100;
int n, back;
int A[MAXN], B[MAXN], T[MAXN];
int queue[MAXN];
int bs(int start, int end, int x) {
  if(start >= end) return start;
  int mid = (end - start) / 2 + start;
  if(queue[mid] >= x) return bs(start, mid, x);
  return bs(mid + 1, end, x);
}
void add(int x) {
  int temp = bs(0, back, x);
  queue[temp] = x;
  if(temp == back) back++;
}
int main() {
  scanf("%d", &n);
  for(int i = 1; i <= n; i++) scanf("%d", &A[i]);
  for(int i = 1; i <= n; i++) scanf("%d", &B[i]);
  for(int i = 1; i <= n; i++) T[A[i]] = i;
  for(int i = 1; i <= n; i++) add(T[B[i]]);
  printf("%d", back);
  return 0;
}

发表回复